Danmarks bedste minirensninganlæg

Teknisk info om Oldebjerg minirenseanlæg

Renseklasser

Anlæggene bygger vi i forskellige renseklasser. Det varierer fra kommune til kommune og fra din placering, hvad dit rensningskrav er. Det kan du få oplyst på kommunen.

O: Reduktion af organisk stof
OP: Reduktion af organisk stof og total fosfor
SO: Skærpede krav til reduktion af organisk stof samt nitrifikation
SOP: Skærpede krav til reduktion af organisk stof og fosfor samt nitrifikation

Sådan skal et minirenseanlæg placeres

tabel over afstandskrav minirenseanlæg
Vejledende afstandskrav er angivet med mørkegul.

 1. Afstand kan nedsættes til 75 meter, hvor de hydrologiske forhold er gunstige og hvor brønden forsyner under 10 huse.
 2. Når tilladelsen er udstedt som udledningstilladelses
 3. Afstand mellem bund af nedsivningsanlæg og højeste grundvandsspejl skal så vidt teknisk muligt være 2,5 meter, dog aldrig under 1 meter.
 4. Klorholdigt nedsivningsanlæg fra spabad m.v.
 5. Hvis brønden forsyner under 10 huse
 6. Hvis brønden forsyner 1 hus
 7. Hvis bygningen ikke er benyttet til beboelse og der ikke er kælder.

Hvad skal kapaciteten på minirensningsanlægget være?

For at et anlæg kan godkendes, skal kapaciteten være på minimum 5 PE. Dette svarer til belastningen fra en ejendom med maks. 5 fastboende personer.

Hvis et anlæg skal tilsluttes flere helårsboliger, indregnes en samtidighedsfaktor, hvor sandsynligheden for maksimal belastning formindskes med antallet af ejendomme tilknyttet til minirenseanlægget.

I denne tabel kan du se standard anlægsstørrelser samt hvor mange ejendomme, der kan tilsluttes:

Anlægsstørrelse Tilsluttede ejendomme

5 PE

1

10 PE

2

15 PE

3-4

20 PE

5-6

25 PE

7-8

30 PE

9-10

Hvis der tilledes spildevand af anden karakter end normalt husspildevand, skal belastningen udregnes ud fra sammensætningen af spildevandet i stedet. Herudfra kan den nødvendige anlægsstørrelse vælges. Der er forskellige typer af spildevandsudledninger, som hver især kræver en individuel vurdering. Her ses nogle eksempler på disse typer:

 • Tømning af store bassiner (+250 liter) og særligt ved klorholdigt vand.
 • Spildevand fra malkerum
 • Spildevand fra toiletbygninger
 • Udledning af processpildevand fra virksomheder som f.eks. landbrug, værksteder og frisørsaloner
 • Processpildevand kan tilledes anlægget ved særskilt behandling. I hvert enkelt tilfælde skal producenten dokumentere forbehandlingsprocessen af spildevandet, samt at belastningen på minirenseanlægget ikke overskrider kapaciteten i PE. Dette skal godkendes af myndigheden på området, som udsteder en såkaldt udledningstilladelse for anlægget.
 • Ved anlæg med en kapacitet på mindre end 30 PE er myndigheden kommunalbestyrelsen.

Udløb og renseklasser

Det er vigtigt at minirenseanlæggets udløb overholder de krav, der er stillet for de enkelte renseklasser, som angives i denne tabel:

Udløbsværdier i henhold til EN 12566-3 test Enhed Ø nom Ø nom %

COD (75mg/l)

mg/l

38,1

95,6%

BOD (10mg/l)

mg/l

4,7

98,6%

NH4-N (5mg/l)

mg/l

0,5

98,5%

Ntot

mg/l

14,6

75,2%

Ptot (1,5mg/l)

mg/l

0,7

90,0%

SS

mg/l

17,0

95,4%

Værdier i parentes er DK kravtestet jvf. EN 12566-3

Bundfældningstanken

På alle minirenseanlæg skal der anbringes en bundfældningstank på tilløbssiden. Denne er indbygget i et Oldebjerg minirenseanlæg.
Størrelsen af bundfældningstanken udregnes ud fra PE (Personal Emission). Det er 5 for en standard husstand.
Bundfældningskammeret i minirenseanlægget skal tømmes efter behov og/eller minimum 1 gang om året. Tømningen foretages oftest rutinemæssigt gennem kommunens slamtømningsordning – den er vigtig for anlæggets funktion.
Ved tømning skal man være opmærksom på, at det kun er bundfældningsdelen og evt. efterklaring, som tømmes. Røret, der suges fra under tømningen, er skåret skråt af, så tanken ikke kan tømmes helt. Det er vigtigt for at opretholde biologien i tanken.
Returvand skal efterfyldes straks efter tømningen med almindeligt postevand (ca. 2m3), regnvand eller renset spildevand. Hvis anlægget påfyldes med en anden slags rejekt vand, skal Oldebjerg kontaktes. Det kan forsage driftsforstyrrelser, hvis ikke anlægget efterfyldes med vand.

I SOP-anlæg dannes der en større mængde slam og det er derfor vigtigt, at slamtømningen bliver foretaget efter behov alt efter husstandens størrelse.

Fjernelse af slam

Slamtømning på et Solido minirenseanlæg foregår via det monterede tømningsrør, som er markeret med et piktogram af en slamsuger. Ved anvendelse af tømningsrøret sikres det, at der efter tømningen er aktivt slam nok tilbage i kammer 2 til at opretholde renseprocessen. Ved anvendelse at tømningsrøret sikrer man samtidig, at der ikke bliver beskadiget nogle dele i renseanlægget under tømningen. Tanken skal genfyldes efter tømning. Tanken skal tømmes efter producentens anvisninger og minimum 1 gang om året.

Se vores udvalg af minirenseanlæg

Vi ved en masse om minirenseanlæg og sælger dem til Danmarks bedste priser. Vi hjælper dig med at finde den helt rigtige løsning, som passer til dine behov, og sikrer, at dit projekt bliver en succes.

Find vores minirenseanlæg her eller ring på tlf +45 5784 9023 og få et uforpligtende tilbud.

teknisk dokumentation minirenseanlæg

Download teknisk
dokumentation

Mere end 75.000
installationer
25 års garanti
3 års komponentgaranti
CE mærket

Veldokumenteret

25 års tankgaranti

3 års garanti
på komponenter

Testet i henhold til
EN 12566-3